Taisyklės

Internetinio puslapio Veiklus.lt
taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos lankytojams, norintiems prisijungti ir
naudotis internetiniu puslapiu Veiklus.lt (toliau – Puslapis). Tam, kad
galėtumėte naudotis internetiniu Puslapiu, turite laikytis toliau nurodytų Taisyklių.
Jeigu nesutinkate su minėtomis taisyklėmis ir Veiklus.lt privatumo politika,
turėtumėte Puslapiu bei jo paslaugomis nesinaudoti.

 Veiklus.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu
atnaujinti ir keisti naudojimosi Puslapiu taisykles, jų turinį. Veiklus.lt taip
pat pasilieka teisę atlikti bet kokius minėtus pakeitimus, todėl Jūs turėtumėte
reguliariai peržiūrėti šį dokumentą puslapyje ir atkreipti dėmesį į
pasikeitimus. Jums apsilankius puslapyje po jame atliktų pakeitimų,
automatiškai sutinkate su atnaujintomis taisyklėmis.

Neteisėtas
naudojimasis Puslapiu

Jums nesuteikiamos teisės keisti, perduoti ar parduoti
bet kokią informaciją, duomenis, programinę įrangą ar paslaugas, gautas iš
Puslapio, taip pat perleisti jo naudotojo teises trečiosioms šalims. Jums
nesuteikiamos teisės naudotis Puslapio paslaugomis įžeidžiančiais ar
neteisėtais būdais, pavyzdžiui, siunčiant nepageidaujamus elektroninius laiškus
– pašto šiukšles (angl. junk mail), grandininius laiškus, platinant
nepageidaujamus pranešimus trečiosioms šalims, naudojantis suklastota tapatybe
ar netikru elektroninio pašto adresu, taip pat teikiant klaidinančią
informaciją apie Jūsų tapatybę ar pranešimo šaltinį. Jūs negalite naudotis Puslapiu
šmeižimo tikslais.

Prieiga
prie Puslapis turinio

 Veiklus.lt pasilieka teisę apriboti prieigą
prie Puslapio teikiamų paslaugų arba atlikti Puslapio veikimo režimo techninius
ar kitokius pakeitimus. Veiklus.lt pasilieka teisę, bet ne atsakomybę, stebėti
bet kokią puslapyje patalpintą medžiagą bei ją komentuoti, perkelti arba
pašalinti, jeigu tokia informacija bus įžeidžiamo turinio, neteisėta ar kitaip
pažeidžianti šias Taisykles. 

Intelektinės
nuosavybės teisės

Ši puslapis yra susaistyta ir saugoma intelektinės
nuosavybės teisių, tarptautinių intelektinės nuosavybės teisių sutarčių ir
susitarimų. Jums nesuteikiamos jokios netiesioginės ar kitokios licencijuotos
teisės naudoti bet kuriuos Veiklus.lt publikuojamus prekių ženklus, dizainą
arba autorių teisių saugomus elementus, taip pat panašius elementus,
priklausančius bet kuriai puslapyje nurodytai trečiajai šaliai.

Draudžiama be raštiško Amway kompanijos ir Veiklus.lt savininkų
sutikimo naudoti bei platinti Veiklus.lt esančią tekstinę ir grafinę
informaciją kituose interneto tinklalapiuose, o taip pat žiniasklaidos
priemonėse. Plačiau skyriuje Privatumo
politika.

Atsakomybė

Puslapio turinys
pateikiamas toks, kokį matote, be jokių garantijų suteikimo. Veiklus.lt neatsako
už jokius galimus prieigos prie Puslapio trikdžius. Veiklus.lt jokiomis
aplinkybėmis neatsako už vartotojo patirtus tiesioginius, netiesioginius, ar
pasekminius nuostolius, išlaidas ir pelno nuostolius, susijusius su galimu arba
faktiniu naudojimusi Puslapiu.

Puslapyje gali būti
patalpintos nuorodos į kitus, trečiųjų šalių palaikomus puslapius. Veiklus.lt nevykdo
aktyvaus šių puslapių turinio stebėjimo ir neatsako už pateikto turinio ir
informacijos tikslumą ar paslaugų kokybę, taip pat už šių nuorodų
funkcionalumą. Puslapyje spustelėję reklamines nuorodas, galite būti nukreipti
į trečiųjų šalių palaikomus interneto puslapius. Puslapis neatsako už kituose
tinklalapiuose pateiktą informaciją, net ir tuo atveju, jei lankytojas patenka
į minėtus puslapius per Puslapyje esančias nuorodas. Veiklus.lt neprisiima
atsakomybės už trečiųjų šalių paslaugų teikėjų veiksmus. Už minėtuose Puslapiuose
atliekamas operacijas, juose vykdomą rinkodarą ir talpinamą medžiagą atsako
kiekvienas paslaugų teikėjas atskirai.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygins kitai šaliai
atsiradusius nuotolius pagal Lietuvos Respublikos teisę.

Puslapio Lankytojas visiškai
atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Lankytojas prisiima
atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų
klaidingumo ar netikslumo.

Informacijos
siuntimas.

 Veiklus.lt informaciją Lankytojui siunčia
registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu. Puslapio kontaktai nurodyti
skiltyje Kontaktai. Lankytojo duomenys saugomi remiantis LR Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių duomenų
rinkimą. Plačiau skyriuje Privatumo
politika.

Naujienų
prenumerata.

Naujienų prenumeratą galima užsisakyti per socialinius
tinklus. Jei norėsite atsisakyti prenumeratos, tiesiog parašykite mums į el. paštu
, laiško temoje nurodykite „Atsisakau prenumeratos“ ir mes ištrinsime Jūsų
kontaktus iš mūsų Lankytojų duomenų bazės.

Privatumo
politika.

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika)
nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas lankytojams
registruojantis interneto svetainėje Veiklus.lt

 Veiklus.lt esančioje
registracijos formoje lankytojų prašoma pateikti asmeninė informacija (vardas,
telefono numeris, el. pašto adresas) saugoma remiantis LR Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių duomenų
rinkimą. Lankytojų duomenys bus naudojami siunčiant informacinę, reklaminę
informaciją

Įsipareigojame neatskleisti lankytojų asmeninės
informacijos trečiosioms šalims, išskyrus Privatumo politikoje numatytais
atvejais. 

Turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo
sąlygas apie tai pranešę www. Veiklus.lt tinklalapyje. Jei Jūs šias sąlygas
pakeitus naudojatės Puslapio paslaugomis, laikome, kad sutikote su sąlygų
pakeitimu.

Jei Puslapyje  Veiklus.lt  yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų,
organizacijų ar asmenų tinklapius, mes nesame atsakingi už ten esančią
informaciją ar vykdomą veiklą, nes tų tinklapių neprižiūrime, nekontroliuojame
ir toms įmonėms bei asmenims neatstovaujame.

Lankytojas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie
Lankytojo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti. Lankytojas
turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys
surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo
teikti per paskutinius vienerius metus. Lankytojas turi teisę reikalauti
ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą,
savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant
įstatymų nuostatų.

Draudžiama be raštiško Amway kompanijos bei Puslapio
savininko sutikimo naudoti bei platinti Puslapyje esančią tekstinę ir grafinę
informaciją kituose interneto tinklalapiuose, o taip pat žiniasklaidos
priemonėse.

 Baigiamosios
nuostatos.

Šioms taisyklėms taikoma
Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesusitarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo,
sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos
Respublikos įsakymų nustatyta tvarka.

Sutikimas su Puslapio taisyklėmis,
suteikia teisę Puslapiui susisiekti su Lankytoju visomis ryšio priemonėmis
(pvz. el. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS) žinutėmis ar kitomis
komunikacijos priemonėmis pvz. Whatsapp, Viber, Faceobook Messenger ir kt.).

Lankytojo sutikimas
užsiprenumeruoti naujienas suteikia teisę Puslapiui panaudoti Lankytojo asmens
duomenis Puslapio reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti
bei kitais Puslapio rinkodaros tikslais. Tokiu atveju naudojami tik nuasmeninti
Lankytojo duomenys.

Lankytojo suteikti
duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar
numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.
Arba tol, kol Lankytojas atšauks savo sutikimą.

Plačiau apie asmens
duomenų apsaugą aprašytą Puslapio Privatumo
politikoje
.